Lysets Hus, Danmarks Spiritist kirke

Spiritismen engang

Engang stod Spiritismen meget stærkt i Danmark. Der var foreninger og fællesskaber der mødtes, medier der arbejdede, deltog i forsøg, avisartikler blev skrevet  og arrangementer var åbne for offentligheden. Kirkerne stod til spiritisternes rådighed og gjorde plads til mediernes arbejde og demonstrationer. Med tiden, som landet gennemgik forandringer, blev Spiritismen også langsomt lagt på hylden, og kirkerne var nødsaget til at lukke én efter én. Der har været en tid med Spirituel ro i Danmark, men roen begyndte for nylig at brydes og Spiritismen er til vores store glæde på vej tilbage igen.

Danmark har i dag én Spiritist kirke tilbage, også kendt under navnet ”Lysets Hus”. Kirken er lokaliseret i Aarhus, hvor den har eksisteret siden 1913 og styres i dag af formanden Bettina Thomsen, der også er slægtning til én af dem der stiftede kirken i tidernes morgen. Det var ikke en nem opgave at holde kirken oppe. Også dén var på vej til at skrue nøglen i, men heldigvis var der hjælp at hente af det Dansk-Norske fysiske medium fra London, Marion Dampier-Jeans, der kom til Kirkens undsætning. I år 2013 fik vi så den ære at fejre kirkens 100 års jubilæum, hvor Marion også var inviteret blandt æresgæsterne.

Det er vigtigt at huske på de gode mennesker der kæmpede (og kæmper) for Spiritismen i Norden. Dette indlæg er derfor en hyldest til Lysets Hus og dem, der gav /giver sin tid og kræfter til Spiritist Kirken, der dagen i dag er meget aktiv med både demonstrationer, séancer, foredrag og andre arrangementer.

 

Bettina Thomsen

Leder af Lysets Hus, Bettina ThomsenBettina Thomsen, som nævnt tidligere, er den nuværende formand og leder af lysets hus, og har været det siden 1995. Dér holder hun også foredrag, åbne cirkler, giver sittings og underviser på udviklingsforløb sammen med Christian Viborg. Hun har sideløbende op gennem årene også selv arbejdet på at udvikle sine clairvoyante og mediale evner, som hun er i fortsat udvikling med gennem cirkelarbejde. Ud over at holde foreningen kørende, som i øvrigt er på frivillig basis, arbejder hun som koordinator i en privat virksomhed. Derudover  er hun også kontaktperson for Marion Dampier-Jeans i forbindelse med sittings når hun er i Aarhus, hvor hun sammen med hende også, med stor succes, arrangerer sommerseminar hver sommer på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Som formand for lysets hus er Bettina yderst respekteret og holdt af og fortjener en stor applaus for sit arbejde i foreningen og kamp for Danmarks sidste Spiritist Kirke.

___________

Lysets Hus og den Spiritistiske menighed ”Mod Lyset”

I forbindelse med Lysets Hus fejring af dets 100 års jubilæum, blev der skrevet et mindeskrift. Nedenfor kan I læse dele fra dette mindeskrift, der går tilbage til de første dage og de år der fulgte i den ovenstående menighed.

Vi vil flette en mindekrans om arbejdets dage og de mænd og kvinder, som bar i den første tid, og om dem der i dag bære energierne videre.

 

Mod Lyset

Den 19.maj 1913 mødtes i Ryesgade 10, Søstrene Marie Handest og A. Christiansen og Brødrene A. Andersen, O. Christiansen, J. Nielsen, Chr. Thomsen og R. Vietz til Spiritistisk møde med Str. Handest som medie, og her stiftede ovennævnte, samme aften den i år jubilerende menighed.

Da ”Mod Lyset” plantede sit banner i Aarhus i 1913, var det svage kræfter, der greb om det, men et formåede de dog, disse kærlige hænder, at lægge grundstenen og bygge videre sten på sten, idet de stolede på åndevennernes ord, ”Byg på sandhedens klippegrund, og ingen storme skal vælte ”Mod Lysets åndelige bygning”. Da ordene fra menighedens åndelige leder, Broder Obeon, lød til 7 famlende små mennesker, ”I skal være pillerne i den kommende menighed i denne by”, da kan man tænke sig hvilken følelse af ansvar, der lagdes på disse skuldre, men Gud være lovet kunne der ikke ses hvilket arbejde og hvilke kampe, der lå forude. Flere af de 7 signede også under byrden, men enkelte stod dog fast, og tog det ofte brydsomme arbejde dobbelt på deres skuldre, opmuntret og hjulpet af de åndelige ledere Br. Obeon og Br. Mitra.

Da Br. Obeon, gennem sit medium Søster Handest (nu str. From) med stor kraft udtalte: ”Eders Menigheds navn skal være ”Mod Lyset” og eders valgsprog skal være Med sandhed for Gud – og vil i mine kære holde højt i ære. Mod Lyset vil vi vandre og føre sjæle ud fra mørkets dybe rædsel til saligt liv hos Gud.”

”Mod Lyset” har altid været velsignet med medier, der har været vidunderlige mellemled for de åndelige ledere. Lad mig her minde om de første år med medierne Str. From, Str. Nora Jensen og Str. Kristine Lund. Disse har for vore åndevenner været dejlige instrumenter at spille på. Senere kom Mimi Arnborg og Agnes Thomsen.

Spiritismen i Aarhus, 1891

Man kan spore spiritismen tilbage til år 1891, i det man gennem blade og specielt ved at spørge redaktør Brinck har fået oplysning om spiritismens fremkomst i Aarhus.

Red. Brinck siger, at når en gang spiritismens historie i Aarhus skal skrives, da er der én mand, hvis arbejde ikke må forbigås. Denne mand er J. Isaksen; Han dannede det første Spiritistiske samfund i Aarhus, samt udgav det første Spiritistiske blad i Jylland, ”Lysets Banner”. Han var en  meget betydelig kraft for, den her i landet ret nye bevægelse. Han var intelligent og kundskabsrig og glødende begejstret for spiritismen. Han var en klar tænker og en  skarp iagttager, der var kritisk overfor de spiritistiske foreteelser. Br. Isaksen syntes at have haft alle betingelser for at kunne lede dette arbejde, men det var en hård jordbund at arbejde i, og kun få i det lille samfund forstod ham. Man ved ikke hvorfor, men lige så flammende og begejstret, som han begyndte, lige så modsat stille trak han sig tilbage igen. Samfundet opløste sig i små private cirkler.

Fra 1895 hører man udad til ikke mere til spiritismen, før ”Spiritistisk Broderskab” under Le Fevre’s ledelse blev dannet i 1912, men da de rette betingelser ikke var til stede,  bestod den kun nogle få måneder. Men så  19. maj 1913 blev ”Mod Lyset” dannet. På dette tidspunkt er der over hele landet både flere menigheder/spiritisk kirker og privat cirkler. Jeg kan huske omtale af kirker i København, Aarhus, Odense, Ålborg,  Skjern og Åbenrå. Lysets Hus i Aarhus er den eneste tilbage.

 

Tiden der fulgte og Spiritismens tilbagefald

Efter Chr. Thomsen (1913 – 1943) fulgte Jens Jensen (1943 – 1965/68), Julius Møller (1965/68 – 1978), Birger Thomsen (1978 – 1993/95) og i dag Bettina Thomsen (1995 – ).

Årene efter 1938 og frem til 1950 var meget berigende for spiritismen. Mange mennesker søgte kirken for at finde svar og fik stor indsigt og forståelse. ”Melloni skandalen” som var i 1950 var et voldsomt tilbage slag for spiritismen. Ana Melloni Rasmussen skulle efter sigende selv have hjulpet til i en seance afholdt i Professor Preben Plums hus. Det foregik for rullende kamera hvor mediet Fru Meloni i selskab med Professor Preben Plum, DR medarbejder Karl Bjarnhof og Aksel Dahlerup, Direktør Peter Linholt Nielsen, Forfatterne Jacob Palludan og Aage Marcus. Preben Plum har senere givet udtryk for at han var ked af de store konsekvenser som det gav. Ikke blot blev spiritismen bombet tilbage til stenalderen, men den psykiske forskning gik fuldstændig i stå.

Der har alle dage eksisteret mennesker med ganske særlige psykiske evner: Orakler, sandsigersker eller shamaner, for hvem det er naturligt at kommunikere eller at stå i direkte kontakt med forfædre, guder og hjælpeånder.

På et tidspunkt, som jeg i skrivende stund er i tvivl om, men formentlig midt i 1940’erne, bryder Mimi Arnborg, hendes mand Eigil Arnborg og en flok tilhængere ud af ”Mod Lyset” og stifter ”Psykisk Samfund”. Psykisk Samfund lejer sig ind i lokaler og de 2 menigheder fortsætter deres åndelige arbejde side om side indtil 1997, hvor kræfterne samles igen. Men når Melloni skal nævnes for den fejl hun begik, skal hun også hædres for sit store talent. Og vi skal huske at selv om et mediet har snydt én gang er det ikke ens betydende med at hun ikke har evnerne og altid snyder. Desværre sker det at nogen vælger den nemme løsning (selv at hjælpe lidt til) i stedet for at leve med presset om at præstere og risikoen for ikke at kunne.

 

Anna Melloni Rasmussen og Einer Nielsen

Ana Melloni Rasmussen: Et meget talentfuldt medie, der bl.a. skrev automatskrift med højre og venstre hånd samtidig, som bagefter skulle læses med et spejl, havde fysiske fænomener omkring sig som bankelyder i lokalet eller på hende selv. Hun kunne blot ved sin tilstedeværelse påvirke instrumenter, pendul, musikinstrumenter der var lukket inde i et glasskab.

Einer Nielsen: Et Materialisations medie, startede tidligt som medie da hans mor opdagede hans evner tidligt. Han skrev flere bøger om Spiritismen og hans historie. Hans fysiske cirkler var fantastiske og der skete mange fysiske fænomener som f.eks møbler der flyttede sig, musikinstrumenter der spillede uafhængigt og fløj rundt i lokalet. Ting blev flyttet fra et sted i bygningen til et andet (flere etager). Einer Nielsen har også været gæst i Lysets Hus og til fulde bevist sine fantastiske evner.

Begge sad for videnskaben for at bekræfte deres specielle evner og bevidne livet på den anden side. Bl.a. Britiske Society for psychical Recearch. Meget talentfulde begge to.

 

1950 og frem

Fra 1950 og mange år frem er det svært at være spiritist, da alle bliver mistænkt for at svindle og internt i spiritistiske kredse er der mange kampe om hvordan man kunne sikre en ren Spiritisme.

De medier man har haft gennem tiden i Mod Lyset og senere Lyset har primært arbejdet på det mentale plan med trance, klarsyn, inspireret tale, healing og afdødekontakt. Man har dog også haft medier ude fra som arbejdede både med fysisk medieskab og transfiguration.

Efter disse nævnte medier var der en lang årerække kun tilknyttet et fast medie Ragna Pedersen.Det var en anden tid, en mere stille og tilbageholdende tid. Da Ragna Pedersen trak sig havde man ikke fået oplært nye medier, hvilket var et stort problem for hvem skulle føre det videre?!

 

Bettina Thomsen fortæller

Det var sådan virkeligheden så ud midt i 1990’erne. Som ny formand, lige først i 30’erne og med stor usikkerhed om fremtiden, var byrden tung på mine skuldre, men også en opgave som jeg var stolt af og tog på mig. Nye spirituelle muligheder var blomstret op og var en del af det jeg måtte gribe til. Både foredrag, meditationer og udviklingsaftner blev en del af det nu Foreningen Lyset. Det er det også i dag, men nu også klarsynsaftner, cirkelaftner og andre aftner udsprunget af de spiritistiske rødder.

Mediet Ida Bay afholder konformation

Jeg fandt en gammel folder, som man havde udgivet længe før jeg kom ind i billedet, hvor i der stod hvad man troede på og hvad grundpillerne til den Spiritistiske lære var. Bl.a. stod der, at alt er foranderligt, selv vores Guddomsbegreb. Det var stort for mig, for det er vigtigt at tro ikke stagnere, at vi hele tiden er villige til at lære nyt, blive klogere og udvikle os. Der er noget smukt i når vi som mennesker er klar til at modtage og håndtere udvikling, så kommer den til os.

Det er og var også vigtig at åbne op i forhold til alle religiøse og spirituelle retninger, da det er vigtigere at favne og forstå end at bekæmpe hinanden for at have ret. Og som alle ved er enhver salig i sin tro, og det skal vi som mennesker give plads til.

Marion Dampier-Jeans og Spiritismens tilbagekomst

Efter mange svære år med stilstand for spiritismen, kom der i slutningen af 90’erne pludselig en stor opblomstring med TV succesen Åndernes magt og Marion og medium Bettina Therkildsen. Poul Blaks hjem, skovgården. 2002mediet Marion Dampier-Jeans, som mange år tidligere havde siddet i sin cirkel i London og fået besøg af det danske medie Einer Nielsen fra den anden side, som fortalte på dansk, at Marion skulle føre Spiritismen tilbage til Danmark. Sammen med Marion Dampier-Jeans, som jeg og Lysets Hus i mange år har haft et tæt samarbejde med, kom flere dygtige Engelske og Skotske medier og arbejdede. Her skal nævnes Nita Saunders, Billy Cook, Matthew Smith, Tim Abbot, Paul Jacobs, Libby Clark mf.

Lige så stille fik man samlet op på de spiritistiske værdier og trænet og udviklet nye medier. Kommunikation med ånder – ånd til ånd, gennem cirkelarbejde og udviklingsforløb.Det vigtigste i den Spiritistiske filosofi, er troen på at der er liv efter døden, og at vi kan kommunikere med vores kære på den anden side og måske få sagt det sidste farvel, hvis man ikke nåede det da tid var, og ikke mindst bevise, at der er liv efter den såkaldte død. Det er hvad et medie gør når han eller hun holder klarsynsdemonstration eller har en privat sitting/session.

Og når man nu nævner nogen, kommer man så også til at udelade nogen. Men mange andre dygtige clairvoyante og foredragsholdere gæster Lysets Hus med mellemrum og det glæder os.

 

Åndernes magt, besættelse og ”fortabte” sjæle/ånder

Med ”Åndernes Magt” og lignende programmer kom der også et boom af folk hvis huse var ”besatte”, hvilket jo er noget besynderligt kan opstå fra den ene dag til den anden. Og selvfølgelig findes det, men i de allerfleste gange findes der er naturlig forklaring. Og da sjæle (”afdøde”) er åndelig intelligens, kan vi kommunikere med disse sjæle og bede dem om at opføre sig på en måde, så man kan leve sammen i fordragelighed.

Der er opstået en myte omkring det at hjælpe – det nogen ser som fortabte sjæle/ånder, hvor man, som man siger, bare skal sende dem over i lyset. Men her igen, hvis man har lært rigtigt at håndtere disse situationer, skal man kommunikere med ånderne og finde ud af hvad der foregår. Derefter tage stilling til, i samråd med de mennesker der færdes samme sted, hvad man skal gøre. I de fleste tilfælde er det en kær ”afdød” der prøver at sige, jeg er død, men jeg er ikke død. Og som ikke kan komme i kontakt på anden måde end at flytte ting, blinke med lyset, lave lyde. Eller de prøver at hjælpe/støtte/bakke op omkring et menneske i krise. Gennem kommunikation kan man bede dem om ikke at forstyrre de mennesker der bor det pågældende sted. Så man skal ikke bare sende dem over i Lyset. For der er altid ”afdøde” familiemedlemmer der tidligere er gået over på den anden side, der vil komme og tage imod afdøde.

Så vel som skytsånden altid står og tager imod sit barn. I dag har Lysets Hus 2 mentale cirkler, hvor der trænes mentalt medieskab (udvikling af medier), og 2 fysiske cirkler, hvor fysiske fænomener sker og ånderne udvikler sig. De 2 fysiske cirkler i Lysets Hus hedder Lysets Cirkel og The Dania Experimental Circle. Begge cirkler, som Marion Dampier-Jeans har startet og støtter i deres arbejde. Begge cirkler er i rivende udvikling, ikke mindst fordi medlemmerne af cirklerne arbejder meget dedikeret.

En anden ting der glæder mig meget, og som vi har oplevet her i de senere år, så kommer videnskaben tættere og tættere på at forklare sammenhængen mellem de fine vibrationer vi arbejder med og den fysiske verden. Dermed er interessen fra den videnskabelige side er også ved at komme tilbage.

 

Lysets hus ønskes, på vegne af www.mariondampier-jeans.com, hjerteligt tillykke med de 100 år!

Lysets Hus

Lysets Hus