Fysisk mediumskap

Med spiritualismens fremgang i Norden gjennomdet siste tiår, ser vi ikke bare økt interesse for det mentale mediumskapet,  men også det vi kaller fysiske mediumskap har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. De færreste vet dog hva fysisk mediumskap virkelig er og begynner å utforske dette uten egentlig å vite hva dette innebærer og hvor farlig det faktisk kan være.

Fysisk mediumskap er fantastisk når det får utvikle seg i trygge omgivelser, hvor sikkerheten til mediet og de øvrige sirkeldeltakerne står i fokus. I ukontrollerte former, hvor mediumskapet betraktes som underholdning og uten respekt for de krefter som er sving, kan det i verste fall få katastrofale følger. Siden slutten av 1800-tallet og frem til å dag, er det rapportert om flere tilfeller hvor mediet er blitt alvorlig skadet under fysisk seanser, som følge av skjødesløshet og/eller manglende sikkerhetsrutiner. (Tekst vennligst lånt fra www.spiritusomni.com)

.

Svensk medium tatt for juks
Tekst: Marion Dampier-Jeans/Oversettelse: Monica Haugen

Selv om det enda ikke er så mange demonstrasjoner for offentligheten, lever det fysisk mediumskapet i beste velgående. Til tross for at vi sjelden hører om fysisk mediumskap i Skandinavia, skal vi ikke glemme hjemmesirklene, hvor dedikerte mennesker, i all stillhet, kommer sammen hver uke, med det formål å utvikle åndeverdenen slik at fysisk fenomener kan finne sted.

Nylig ble et fysisk medium i Sverige tatt for juks. Han innrømmet sin ugjerning umiddelbart. I kjølvannet av en slik avsløring, er det naturlig at det oppstår en del spørsmål:

  1. For å kunne hevde at man er et fysisk medium som demonstrerer sine evner offentlig, må det foreligge en objektiv vurdering på at vedkommende virkelig er et fysisk mediumskap. Hvis så er tilfelle i saken det refereres til ovenfor, hvem sto for denne vurderingen?
  2. Hvilke kvalifikasjoner hadde de som testet ham, som forsikret hvorvidt han var et ekte fysisk medium?
  3. Hvem bevitnet testene og bekreftet at de gjentatte ganger opplevde ekte fysisk mediumskap, og var disse vitnene troverdige?

Disse spørsmålene er svært viktige, av den enkle grunn at et ekte medium ikke behøver å jukse og/eller føre andre mennesker bak lyset. Det er dessverre en kjensgjerning at noen ønsker å bli et fysisk medium, selv om de faktisk ikke er det, og de vil dessverre (bevisst eller ubevisst) forsøke å bløffe.

I Sverige, fant mediet tydeligvis ut hvordan han skulle komme fri fra plastikkstripsene, som bandt ham til stolen i seanserommet. Det hadde vært interessant å vite hvordan det i det hele tatt er mulig å slippe fri fra en strips, som er stramt bundet rundt armleddene og stolen …Det er mye tvil knyttet til hans troverdighet. Var han i det hele tatt et fysisk medium?

Jeg stilte disse spørsmålene til advokat Victor Zammit, som jeg har kjent gjennom en årrekke. Victor Zammit satt i sin tid med – og deltok også i undersøkelsene av – det fysiske mediet David Thomson gjennom mange år. Jeg kjenner personlig de menneskene i England som Eva og Gordon Bromley, som satt i sirkelen hvor David begynte sin utvikling, og jeg har også sett ham arbeide selv. Som alle andre fysisk medium, tok det også tid for David å utvikle seg, flere år. Denne form for mediumskap skal ikke demonstreres for allmennheten, før man har testet og undersøkt om fenomenene er ekte, og aldri uten tillatelse fra åndeverdenen.

Victor Zammit ba meg legge til dette (fritt oversatt):
Det svenske mediet kan ikke være et anerkjent fysisk medium. Dette er mest sannsynlig et komplott kommet i stand av skeptikere, de gjør faktisk slik. Media farer også med usannheter – vender og vrir på ting – og gir ikke et helhetlig bilde av den faktisk situasjonen hva fysisk mediumskap angår. For eksempel, da jeg først berettet hva som skjedde med David Thompson, sa skeptikerne at det måtte være bedrag. Jeg ba dem enten ”put up or shut up”, altså stå for denne påstanden eller holde kjeft, og tilbød dem 500.000 dollar dersom de kunne bevise at dette var svindel. Kunne de derimot ikke bevise det – altså når påstanden viste seg uriktig – skulle de betale oss 500.000 dollar. Jeg hørte aldri fra dem igjen! Media skrev naturligvis ikke noe om at skeptikerne ikke hadde lyktes i å ta meg.

_____________

Fra Spiritus Omni

Fysisk mediumskap

Hvor det mentale mediumskapet kan deles inn i tre større områder, kan det fysiske deles inn i enda flere retninger. Ingen fysiske medier er like og fenomenene varierer fra person til person. En skal selvfølgelig være forsiktig med å komme med påstander, men det er etter min oppfatning et gjengs ønske blant de fleste seriøse fysisk medier å kunne bidra til fysisk materialisasjoner, hvilket vi kommer tilbake til nedenfor.
Fysisk mediumskap er den opprinnelige formen for mediuskap, og som det intutive mediumskapet har sitt utspring fra. Ekte fysisk mediumskap er dessverre meget sjeldent og innebærer at fenomenene er fysiske, hvilket vil si at alle tilstedeværende kan bevitne det som skjer. Åndeverdenen manifesterer seg fysisk via mediet, som oftest befinner seg i dyp transetilstand. Åndene kan snakke direkte til sitterne med sin egen stemme og/eller materialisere seg / ta fysisk form.
Materialisasjon er det nærmeste spiritistene kommer bevis for sjelens udødelighet, og er et fenomen knyttet til det fysiske mediumskapet. Manifestasjonene muliggjøres som oftest ved at mediet produserer ektoplasma (også kalt teleplasma), som ånden/e så ikler seg.
Ektoplasma er en dynamisk substans som siver ut gjennom mediets munn, nese, ører, navle, eller andre kroppshuler, hvorpå det blander seg med sitternes og åndeverdenens energi, for på den måten muliggjøre en materialisasjon. Materialisasjoner forekommer svært sjelden. Blant våre nordiske medier er det kun Einer Nielsen fra Danmark og Indridi Indridason fra Island, som kan regnes som fullverdige materialisasjonsmedier.
Transfigurasjon hører også inn under det vi kaller fysisk mediumskap. Transfigurasjon muliggjøres ved at det legger seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet, som så tar form av ansiktet til ånden/e som er tilstedeværende. “Masken” er med andre ord 3 – dimensjonal. Transfigurasjon er i likhet med fysiske materialisasjoner svært sjeldent å se. Alt for ofte forveksles det med det første transestadiet, også kalt overskygging, hvor det ikke er uvanlig at mediets ansiktsdrag og muskulatur / oppbygging påvirkes av den tilstedeværende ånden.
Øvrige fenomener er perkusjon, lysfenomener / åndelys, apport, asport, telekinese, levitasjon, uavhengig stemme og uavhengig skrift. Perkusjon, eller raps (/bankelyder) som det også heter, refererer til det fenomen som oppstår når du er vitne til bankelyder, uten at det har en naturlig årsak eller fysisk innblanding.
Lysfenomener / åndelys brukes om de lysfenomener man ofte er vitne til i forbindelse med fysiske seanser. Vi snakker ikke om diffuse lys, men om sterke, klare gnister eller lyskuler – gjerne flere samtidig og fra ulike deler av seanserommet – som danser rundt i rommet for så å plutselig opphøre. Dette er et særdeles spesielt fenomen idet lyset ikke har noen strålelengde, hvilket utelukker enhver form for jordisk lys.
Apport er betegnelsen på det fenomen man er vitne til når en fysisk gjenstand dematerialiserer seg på et sted, for så å materialisere seg et annet sted. Ved en apport transporteres gjenstanden inn i sirkelen.  En Asport fungerer etter samme prinsipp som en apport, forskjellen er at gjenstanden transporteres ut av sirkelen. En apport / asport er ikke begrenset til døde gjenstander, men kan også innbefatte blomster og dyr.
Telekinese, ofte også omtalt som psykokinese, referer til evnen til å bevege et objekt / gjenstand uten hjelp av fysisk berøring. Danske Anna Melloni Rasmussen er blant de mest kjente fysisk medier med denne evnen.
Levitasjon brukes om det fenomen man er vitne til når et objekt / gjenstand. Det er viktig å merke seg at vi ikke snakker om oppheving, men derimot en manipulasjon av tyngdekraften.
Uavhengig stemme eller direkte stemme som det også kalles, betyr at ånden taler til seansedeltagerne uten å gå via mediet. Siden åndene ikke lenger har en fysisk kropp og dermed ingen stemmebånd, benytter de seg som oftest av en såkalt “stemmeboks” for å kommunisere med oss. Fordi denne kreasjonen er veldig liten og lyden derfor meget lav, setter man ofte frem en trompetlignende gjenstand, ikke bare fordi den bidrar til å heve lydnivået, men også fordi den kan peke mot den person åndeverdenen ønsker å kommunisere med. “Trompeten” er som oftest lagd av aluminium og er ca. 60 cm lang. Gjennom å bygge opp en stemmeboks i den ene enden, fungerer den nærmest som en megafon.
Uavhengig skrift eller direkte skrift som det også kalles, brukes om det fenomen når en penn eller en blyant (også kritt) beveger seg over papiret / tavlen, uten en synlig hånd til å føre den. Skriveredskapet er på intet tidspunkt i kontakt med mediet og fenomenet kan like gjerne oppstå i forseglede bokser, som for eksempel i tavleskriftforsøkene med danske Anne Melloni Rasmussen.