● Swedish medium taken for fraud / Svensk medium taget i snyd

(Se dansk version nederst)
Physical mediumship is very much alive and well today even though there are not a lot of public demonstrations. Physical mediums in Scandinavia are seldom heard of butwe must not forget the quietly run home circles where devoted students are sitters working with their Spirit controls and developing their gifts in pursuit of physical phenomena.

There are a few questions arising after a physical medium in Sweden has been detected in fraud confessed to what he did:

  1. To claim to be a physical medium working publicly it has to be objectively established whether he really was a physical medium. If so, by whom?
  2. And what qualifications did the tester/s have to ascertain whether or not he was a genuine medium?
  3. What credible witnesses where there to confirm they repeatedly experienced genuine physical mediumship?

These questions are important for the simple reason that a genuine medium does not have to cheat or commit fraud.

There could be some who want to be physical mediums – but are NOT physical mediums – and they try to bluff it sadly.

In Sweden the medium apparently learned how to escape from plastic strips which tied him to the chair within the séance room. It would be interesting to know how on earth a one way security plastic strip tightly put around the hand on the arms on the chair how anybody could get out of that?

There are lots of doubts as to his credibility or if he is a physical medium at all. All these questions I raised with lawyer Victor Zammit whom I have known for many years. Victor has sat with and investigated the physical medium David Thomson over many years.
I know the people in England where David first sat for development, Eva and Gordon Bromley, and have seen David work. Like any physical medium it takes time to develop, many years, and this kind of mediumship should never just be taken into the public with out first being tested that the phenomena is real and never without permission from spirit.

Victor Zammit asked me to include this:
“This Swedish medium cannot be a recognized gifted physical medium – it is probably a set up by the skeptics themselves – they do these things. The media also cheat – twist things around – and do not give a balanced view of the real situation about physical mediumship. For example, when I first reported what was happening with David  Thompson– skeptics said it has to be fraud. I told them to “put up or to shut up” – $500,000 if they could prove fraud. But if –and when they fail – they had to pay us $500,000! I never heard from them again!!! The media naturally enough did not report that the skeptics failed to take me on!!!”

Dansk version

Fysisk mediumskab er i den grad i live og virksom I dag, selvom der ikke er mange offentlige demonstrationer. Man hører sjældent om skandinaviske fysiske medier, men vi må ikke glemme de fysiske cirkler der I stilhed er virksomme, hvor dedikerede spiritister er sittere og arbejder med deres åndelige guider I udviklingen af deres evner og åndeverdenen og de fysiske fænomener.

Der er dukket spørgsmål op I kølvandet på, at et svensk fysisk medium er blevet taget I snyd, hvilket han selv efterfølgende har tilstået.

  1. For at påstå at han er et fysisk medium, der arbejder med det i offentligheden, må det objektivt blive fastslået, om han virkelig var et fysisk medie. I givet fald, af hvem?
  2. Hvilke kvalifikationer havde denne/disse tester(e) for at kunne fastslå om han var et ægte fysisk medium?
  3. Hvilke troværdige vidner var til stede til at bekræfte at de gentagne gange oplevede ægte fysiske fænomener?

Disse spørgsmål er vigtige, af den simple årsag at et ægte fysisk medium behøver ikke at snyde eller udøve bedrag.

Der kan være nogen, der godt kunne tænke sig, at de var et fysisk medium – MEN som ikke er et fysisk medium – og de forsøger kedeligt at bluffe.

I Sverige lærte mediet hvordan han kunne komme fri af de plastikstrips, der bandt ham til stolen inde i kabinettet i seancérummet. Det kunne være interessant at få kendskab til, hvordan i alverden det er muligt at komme ud af en envejs sikkershedsstrip, der er fast strammet rundt om armene hvilende på armlænene?

Der er masser af tvivl omkring troværdigheden af ham, samt om han overhovedet er et fysisk medium.
Disse spørgsmål har jeg taget op med den australske advokat Victor Zammit, som jeg har kendt i mange år. Victor har i årevis siddet med og undersøgt det engelske medium David Thomson. Jeg kender personligt Eva og Gordon Bromley, som er de mennesker i England, hos hvilke David startede med at udvikle sit mediumskab, og jeg har set og vidnet Davids arbejde.

Som med ethvert fysisk medium tager det tid at udvikle sig, mange år, og denne form for mediumskab skal man aldrig tage ud i offentligheden uden først at have testet at fænomenerne er ægte samt aldrig uden tilladelse fra cirklens åndelige leder.

Victor Zammit har bedt mig om at inkludere følgende: ”Dette svenske medium kan ikke være et anerkendt begavet fysisk medium – det er sandsynligvis sat op af skeptikerne selv – de gør den slags. Medierne snyder også, de drejer fakta rundt og giver ikke et balanceret billede af den virkelige situation om fysisk mediumskab. Eksempelvis, da jeg første gang offentliggjorde, hvad der foregik med David Thompson, sagde skeptikerne at det måtte være bedrag. Jeg sagde til dem: ”Put up or to shut op” kr. 2.500.000 hvis de kunne bevise snyd. Men hvis – og når de fejler – skal de betale os kr. 2.500.000! Jeg hørte aldrig fra dem igen!! Medierne bragte ”naturligvis” aldrig denne historie; at skeptikerne er turde tage udfordringen op!!”